Orars nüs dl bus y dla ferata
De plü coliamënc dl bus te tröpes perts dla provinzia
de plu nfurmazions
Stlù l menù

Na cherta de viac – truepa pusciblteies

Cun la curiera, la ferata o la roda – for de viac tl respet dla natura

La vacanzes tl Südtirol ie na ucajion per se tò liede dal auto. Curieres, ferates y n valguna furnadoies te mëina (belau) dloncora, y nce cun la roda se lascel espluré scialdi bën cuntreda y cultura. Chertes de viac saurides a n priesc fis nviëia a se nuzé di mesuns de trasport publics aldò dl bujën y a cumbiné vel’ jita cun na lingia de bela ufiertes.

Mubiltà publica: danora la nfurmazions plu mpurtantes
  • Duc i mesuns de trasport publich tl Südtirol ie pert dl sistem de trasport ntegrà südtirolmubiltà. Tlo leprò toca la curieres de zità, chëles regiuneles y i citybus, la furnadoies sun l Renon, sun Kohlern, su a Mölten, Vöran y Meransen, la ferata a scines strëntes dl Renon, la furnadoia sun la Mendula y la ferates regiuneles y regiuneles-express tl Südtirol y tl Trentin.
  • Uni cherta de viac ie da cunvalidé dan uni viac. La chertes de viac südtirolmubiltà ie da giapé coche cherta contactless o coche cherta de viac cun vëta magnetica.
  • I mutons/La mutans sot a sies ani furnea debant y ne à nia de bujën de na cherta de viac.
  • La pucaja y ogec vën traspurtei debant.
  • Tò pea la roda ne ie nia debant: na cherta de viac per dut l di per la roda costa 7 euro. Sce l ie lerch iel puscibl tò pea la roda tla ferates regiuneles, ntant sce, possen tla curieres regiuneles mé tò pea la roda a na maniera scialdi limiteda y te caji singuli; la linies dla curiera curespundëntes ie senialedes aposta sun la tabeles di orares. Pra n valguna furnadoies (Kohlern, Mölten, Vöran, Meransen) iel tarifes extra.
  • Tò pea tieres: pitli cians y cians per i vierces possa furné debant, per cians mesans y granc iel de bujën de cumpré na cherta de viac singula o na mobilcard junior (cherta per n di o per de plu dis). Ti mesuns dl trasport publich muessa i cians unì tenii pra la corda y avëi n musel. Pra n valguna furnadoies iel tarifes extra per i tieres.
Mobilcard
Vacanzes tl Südtirol: lascia a cësa l auto!
Detai sun la cherta de viac
Priesc
da 15 a 28 Euro
Validità
1, 3 o 7 dis
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
museumobil Card
Ti cherta de viac combi: se goder la cuntreda, viver la storia y la cultura
Detai sun la cherta de viac
Priesc
da 30 a 34 Euro
Validità
3 o 7 dis
Cun leprò
90 museums y culezions
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
bikemobil Card
Atifs tl Südtirol: sportifs dloncora cun curiera, ferata y roda.
Detai sun la cherta de viac
Priesc
da 25 a 35 Euro
Validità
1, 3 o 7 dis
Cun leprò
roda de mprëst (1 di)
Mesun de trasport
Roda Ferata Curiera Furnadoia
Cherta per n di cun la roda
Ulëis tò pea la roda? Pona iel da mëter verda sun n valguna cosses.
Detai sun la cherta de viac
Priesc
7 Euro
Da giapé
lueges de venduda, automac
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Nightliner
Ncantëur segures cun i cumpanies sada de nuet
Detai sun la cherta de viac
Priesc
3 - 5 Euro
Cherta da 10 nuetes
30 Euro
Da giapé
Nightliner
Mesun de trasport
Curiera
Euregio 2 Plus
La cherta per n di per al plu 2 adulc y 3 mutons per dut l Südtirol – Tirol – Trentin
Detai sun la cherta de viac
Priesc
39 Euro
Da giapé
lueges de venduda, automac, curieres regiuneles
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
Südtirol Guest Pass
Vacanzes tl Südtirol: dloncora per la zità y la cuntredes cun una na cherta de viac
Detai sun la cherta de viac
Da giapé
eserzizies rezetifs
Cunvalidazion
mé Check-In
Mesun de trasport
Ferata Curiera Furnadoia
BusCard Maran y ntëurvia
Na cherta de viac saurida: cun duta la curieres dlonch ncantëur a na maniera flessibla.
Detai sun la cherta de viac
Priesc
16 Euro
Validità
7 dis
Da giapé
ufizies per l turism
Mesun de trasport
Curiera
Cherta de viac de cunliamënt Südtirol per la ferates EC de DB / ÖBB
Tl Südtirol zënza auto y po' saurì tla destinazion de vacanza
Detai sun la cherta de viac
Priesc
5 Euro
Mesun de trasport
Ferata Curiera
Cherta de n di per la Svizera
Per na jita de n di dai ujins: Parch naziunel o Engiadina
Detai sun la cherta de viac
Priesc
11 o 22 Euro
Mesun de trasport
Curiera Furnadoia
Ticketfinder
N cunsëi asvelt per té: tlo giapes la cherta de viac che passenea per té.
Mo d'autra nfurmazions
Lueges de venduda
Na cherta de viac ie n generel riesc ala man
Mo d'autra nfurmazions
Crissa orares
Ti trassa da A a B: duc i orares, duta la fermedes y duc i details.
Mo d'autra nfurmazions
App südtirolmubiltà
südtirolmubiltà per furné ncantantëur: duta la nfurmazions ala man.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.