Treno con logo Euregio

Cherta per n di Euregio 2 Plus

Mubiltà sëura i cunfins ora: ncantëur cun la curiera y la ferata tl Südtirol, tl Tirol y tl Trentin

Cun na cherta de viac sëula ncantëur per n di ntier te duta la Euregio: chësc ie puscibl cun la cherta per n di nueva “Euregio 2 Plus”. Nchin a 5 persones – danter chëstes al plu doi granc y al plu trëi mutons sota 15 ani – possa furné deberieda cun i mesuns de trasport publich te duta la trëi pertes dla Euregio. La cherta Euregio 2 Plus ne ie nia na cherta de familia y perchël ne muessa la persones nia vester mparentedes.

Priesc dla cherta per n di Euregio 2 Plus: 42,20 Euro

Tl Südtirol

La cherta per n di Euregio 2 Plus ie da giapé:

Chësta cherta de viac ie ënghe da giapé online tl’app dla südtirolmubiltà ; cëla n chësc cont “Mobile Ticketing

Da pudëi nuzé: te duta la curieres y ferates regiuneles dl sistem de trasport publich südtirolmubiltà y nce sun la furnadoia sun l Renon, sun la ferata a scines strëntes dl Renon y sun la furnadoia a cremaliera dla Mendula. Pra la linia dla curiera 273 vel la cherta Euregio sun duta la trassa Mals – Nauders – Martina, sun la linia 811 per la trassa da Mals a Müstair / cunfin.
La cherta de viac vel n l di dla prima cunvalidazion y la muessa unì cunvalideda tl Südtirol dan pië via. La cherta de viac ie da mëter ite da lassù ju tl njin de cunvalidazion.
Tl Trentin y tl Tirol vel la cherta coche documënt da mustré ca. Tl cajo de n cuntrol tlechel la prejenté. 

La cherta ne possa nia unì nuzeda sun la ferates a destanza longia (EC, Railjet, Frecce y n.i.), per la furnadoies sun Kohlern, Mölten, Vöran y Meransen y per la ferates per la rodes danter Sanciana y Lienz.

Tl Trentin

La cherta per n di Euregio 2 Plus ie da giapé:

  • pra la lueges de venduda dla Trentino Trasporti GmbH
  • pra la lueges de venduda de Trenitalia

La vel: per i servijes de curiera urbans y extraurbans dla Trentino Trasporti S.p.A., per la curieres regiuneles nchin / da Borghetto, per i cunliamënc Trënt – Malè y Trënt – Primolano (Valsugana) coche nce per la furnadoia Trënt – Sardagna.
I orars per la provinzia de Trënt ie da udëi tlo: www.trentinotrasporti.it

Tl Trentin vën la cherta de viac data ora coche cherta de papier y la vel te duta la trëi pertes dla Euregio coche documënt da mustré ca.

Nia da nuzé ne ie la cherta per l “Bikebus“ pra la trasses Trënt – Primolano (Valsugana), Trënt – Malè y per viages cun la ferates a destanza longia.

Tl Bundesland Tirol

La cherta per n di Euregio 2 Plus ie da giapé:

  • tla curieres (ora che a Dispruch)
  • pra i automac dla chertes dla ÖBB
  • pra la lueges de venduda
  • tla butëiga dla chertes VVT

La vel: te dut l raion dla rë dla linies dl trasport local dl Tirol y per la linies dla rë tla zones coridor y sëura i cunfins ora aldò di regulamënc tariferes n forza dl VVT. I orares de viac per l Tirol dl nord y per l Tirol  dl ost ie tlo: fahrplan.vvt.at

Tl Tirol vën la cherta de viac data ora coche cherta sun papier de segurëza o coche  cherta-mobile y la vel te duta la trëi pertes dla Euregio coche documënt da mustré ca.

La cherta Euregio 2 Plus ne possa nia unì nuzeda per viages cun ferates a destanza longia (EC, IC, Railjet, D-Zug) y per viages cun la ferates per la rodes danter Lienz y Sanciana.

Mobilcard
Vacanzes tl Südtirol: lascia a cësa l auto!
Mo d'autra nfurmazions
Stuel a rodes y bagl
Nosc travert: pité a duc de se muever cun i mesuns publics
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.