Bici in treno

Tò pea la roda

La puscibiltà de traspurté rodes ie limiteda, l mprëst de na roda ie n’auternativa

Sce n tol pea na roda sun n mesun de trasport publich ie chësc servisc da paië, y per rejons de lerch y segurëza ie la puscibiltà limiteda. Te uni cajo à l trasport de persones la prezedënza. Sce l ie truepa jënt sun i mesuns de trasport possa l personal refudé l azes ala rodes.

Cherta per n di per tò pea la roda: 7 Euro
La cherta per tò pea per n di ntier la roda possa unì cumpreda pra i automac dla chertes de viac y pra la lueges de venduda südtirolmubiltà. La possa unì nuzeda zënza limitazions dut l di dla prima cunvalidazion y la muessa unì cunvalideda dan uni viac.

Tarifa per l di pra la cunvalidazion cun l Südtirol Pass: 3,50 Euro
Cun l Südtirol Pass, l Euregio Family Pass, l Südtirol Pass abo+ cun funzion de paiamënt ativeda coche nce cun l Südtirol Pass 65+ cun funzion de paiamënt ativeda possa la tarifa per l di per l trasport dla roda unì trat ju. La pruzedura de cunvalidazion per tò pea la roda ie da fé dan uni viac. L vën mé trat ju la soma de 3,50 Euro per uni di.

Chësta tarifes vel mé sun i mesuns de trasport südtirolmubiltà tl raion dl Südtirol y sun la ferates regiuneles nchin a Trënt. Për viages cun la ferata plu lonc de viers dl sud iel chertes de viac per la rodes interregiuneles aposta de Trenitalia. Per viages de viers dl Tirol dl nord y dl ost iel da cumpré pra la ÖBB / VVT chertes de viac aposta per la trasses curespundëntes (p. ej. Prëner – Dispruch o Sanciana – Lienz).
Chertes de viac y tarifes extra iel nce pra la furnadoies de Kohlern, Vöran, Mölten y Meransen.

Debant possel unì tëut pea chësta sortes de rodes:

  • Rodes per pitli (sot a 20 zol);
  • Roda da plië adum (plieda adum) y roda sëula (tla curiera o tla lerch per i cufri o metuda te na tascia);
  • Remorcs de rodes: i vën traspurtei debant tla ferata y destachei dala rodes;
  • Hand-bike / roda da sté pendui: la vën traspurteda debant tla ferata, tla curiera mé sce l ie lerch pra tla luegia di cufri.

Roleri y roleri eletrics: Pliei adum possen n generel i tò pea debant sciche la pucaja a man. Ezezion: Tla ferata vëniel nce traspurtà roleri y roleri eletrics nia pliei adum y chësc ala medema tarifa sciche per la rodes.

Tò pea la roda: ulà y tantes?

Ferates regiuneles: L ie puscibl tò pea la roda a cundizion che l sibe lerch assé. Tla ferates regiuneles possel unì traspurtà n 16-20 rodes ti cumpartimënc dla ferata che ie preudui per l trasport dla rodes. L ne ie nia de bujën de resservé na luegia. Nce pervia dla segurëza iel problematich sce l vën adum truepa rodes tla stazions y sun la ferates. Tl cajo che l ie massa rodes possa l personal dla ferates perchël ne lascé nia tò pea la roda. L ne ie deguna garazia che duc i passajires possa senté ite tla ferata nce sce i à na cherta de viac che vel.
Pervia di truep passajires ti mënsc da d’instà iel sun la trassa dla ferata danter Maran y Mals n servisc shuttle a pert per la rodes (prenutazion: 0473 201 500).

Bus regionai: Sön i bus regionai pón ma se tó para la roda te val' caji , ajache tla maiú pert di bus n'él nia lerch assá.

Sön val' linies che condüj a posć olache al vá tröpa jënt, él val' bus cun portarodes olache al á lerch 5 – 6 rodes. Sön i orars di bus él scrit na "A“ pro chisc iadi. Pro les architades olache al pó gní ciarié sö rodes te bus él le simbol dla roda. Ara ne vá nia da tó para e-bikes.

Da d'aisciöda – d'isté – da d'altonn dl 2023 él sön chëstes linies val' bus cun portarodes:

  • Linia 273 Mals – Martina (01.05. 05/11/2023)
  • Linia 245 Maran – Lana - Ulten (26.03. 05/11/2023)
  • Linia 184 Weissenstein – Karerpass / Jochgrimm – Balsan (03.06. 15/10/2023)
  • Linia 321 Porsenú – St. Andrä - Plose (03.04. (05.10) 2023)
  • Linia 445 Toblach - Cortina (17.06. (05.11) 2023)

Curieres de zità y Citybus: Tlo ne possen nia tò pea la roda.

südtirolmubiltà-furnadoies: Sce an se tol para la roda tla furnadoia dl Renon y tla furnadoia dla Mendola velel les medemes tarifes südtirolmubiltà (cherta por n de 7 euro o Südtirol Pass 3,50 euro), por les furnadoies da jí a Kohlern, Mölten, Vöran y Meransen él chertes aposta.

Ferata a scines strëntes dl Renon: N ne possa nia tò pea la roda.

Ferata dla Val Venuesta: trasport dles rodes separat

Pervia di truep ghesć vëniel pità per la ferata dla Val Venuesta dai 13.05.2023 al 29.10.2023  ntan la sajon turistica n servisc per la rodes sun la trassa dla streda da Maran a Mals.

L servisc de trasport dla rodes separat danter Maran y Mals vën mo pità nchin ai 29 d’utober.

L trasport dla rodes pëia via dala stazion de Maran dala 9:16, 10:16, 15:16 y 16:16. Pra la stazions de Marano, Algund y Marling ntan i orares canche l ie l plu jënt ne vëniel nia lascià pro ciarië la rodes sun la ferata dla Val Venuesta. La pruibizion vel uni di dala 9:00 ala 13:00 y dala 15:00 ala 17:30.

De sada y dumënia iel de bujën prenuté l trasport dla rodes almanco 24 ëura dan che n miena de pië pra l numer +39 0473 201500 (dala 8:00 ala 18:00) o tres e-mail a info@bici-altoadige.it. Ntan la fins dl’ena vën la rodes traspurtedes nce da Mals a Maran.

Duc i orares y la nfurmazions ie da garat sun la plata web www.altoadigemobilita.info, sun l'app südtirolmubiltà y pra l numer de telefon: 0471 220880.

 

Chertes y priejes

La chertes y i priejes per l servisc de trasport curespuend a chëi per l trasport dla rodes sun i mesuns de trasport publics: na cherta per l di per l trasport dla roda per 7 euro o na cunvalidazion sëuraprò cun l Südtirol Pass a na tarifa de 3,50 euro. Tramedoi pusciblteies funziuneia nce cun l Mobile Ticketing tres l’App südtirolmubiltà.

La chertes per l servisc de trasport dla roda ie da giapé diretamënter sun l post o pra la purteles dla chertes.

Per de majera grupes iel la puscibltà de resservé l servisc de trasport dla rodes sot al numer de telefon: +39 0473 201500 (dala 8:00 ala 18:00.

Auternativa: se mpresté na roda

Per la jites cumbinedes cun la roda y i mesuns de trasport publics y per schivé n sëurafulamënt tla ferates àn metù a jì na cunlaurazion cun butëighes de mprëst de rodes privates cun de ndut n doi desëines de lueges de mprëst pra truepa stazions dl Südtirol.
Cun la cherta de viac cumbineda bikemobil Card iel puscibl se nuzé tla sajons ciaudes dla cumbinazion de duc i mesuns de trasport publics tl Südtirol y dl mprëst per n di de na roda. L trasport dla roda sun i mesuns de trasport publics ne ie nia preudà ajache la rodes mprestedes possa inò unì dates ju pra la luegia de mprëst che n uel.

bikemobil Card
Atifs tl Südtirol: sportifs dloncora cun curiera, ferata y roda.
Mo d'autra nfurmazions
Ticketfinder
N cunsëi asvelt per té: tlo giapes la cherta de viac che passenea per té.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.