Tre passeggeri in piedi in autobus si sorreggono ai sostegni.

Chertes de viac per curieres de zità a Bulsan y a Maran

Ulà lascé l auto? Degun problem: jì ncantëur te zità a na maniera saurida y a bon marcià

Per jì ncantëur n di ntier a Bulsan o a Maran ie la curieres de zità la miëura maniera per se muever. Cun na cherta per n di possen furné a na maniera flessibla dloncora per la zità. Y de ulà lascé l auto n’àn nianca drë de te rumpì l cë.

Priesc dla cherta per n di: 4 Euro

Da giapé

  • pra i automac de venduda südtirolmubiltà
  • pra la lueges de venduda de chertes südtirolmubiltà
  • pra i automac de venduda de chertes tla curieres de zità a Bulsan (mé muneideis, degun rest).
    Te chësta curieres dla SASA a Maran y ujinanzes ne iel plu degun automac dla chertes de viac y perchël ne iel nia plu mesun cumpré la chertes tla curiera. Ai passajires ti vëniel perchël cunsià de cumpré la chertes curespundëntes for dan scumencé l viac.

Chësta cherta de viac ie ënghe da giapé online tl’app dla südtirolmubiltà ; cëla n chësc cont “Mobile Ticketing”.

a nuzé mé per viages cun la curieres de zità tl raion dla ziteies de Bulsan y Maran. La cherta per n di muessa unì cunvalideda pra uni viac.

Validità: L di dla prima cunvalidazion.

BusCard Maran y ntëurvia
Na cherta de viac saurida: cun duta la curieres dlonch ncantëur a na maniera flessibla.
Mo d'autra nfurmazions
Lueges de venduda
Na cherta de viac ie n generel riesc ala man.
Mo d'autra nfurmazions

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.